ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

RÖVID ISMERTETŐ:

 

1.)    FOGALMAK:

 

1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13.„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14.„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15.„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „Privacy by default”: olyan adatvédelmi irányzat, melynek lényege, hogy személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, illetve feldolgozására csak és kizárólag az adatalany kifejezett kérésére kerülhet sor. Az adatkezelők alapvető, „alapértelmezett” (angolul: by default) hozzáállása az kell, hogy legyen, hogy minden körülmények között figyelembe veszik az adatvédelmi szempontokat és ezeknek megfelelően járnak el az adatkezelési műveletek során.

17. „weboldal”: az adatkezelő által üzemeltetett www.lifestyleshop.hu található weboldal

 

18. „gyermek”: A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, azonban a felhasználási feltételeink szerint a weboldalra 18. életévét be nem töltött kiskorúak nem regisztrálhatnak! Amennyiben adatkezelő Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy 18. életévét be nem töltött kiskorú regisztrál az oldalra, a felhasználó profilját törli.

2) A kezelt adatok és célok : Az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, vagy az törvényi felhatalmazáson is alapulhat. Az önkéntes hozzájárulás megadását rögzítjük, amelyet Ön bármikor visszavonhat.

2.1. Azonosítási célból az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló ügyfelei személyes adatait kezelheti. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az Ön számítógépének IP-címe és a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a jogosulatlan belépések megakadályozására (aránytalan sikertelen belépési szám esetén a hozzáférés ideiglenes akadályozására), illetve a jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és használja fel az adatkezelő, és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal.

 

Kezelt adatok köre

Azonosítás

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

2.2. A szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtása céljából, mint technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli (regisztráció), a szükséges mértékben és ideig, a szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, szerződés teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából. A kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és szolgáltatás teljesítése miatt, amelynek jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, vagy módosíthatja, töröltetheti adatait a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja elektronikus. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló, előre ki nem töltött üres jelölő négyzet szándékos bejelölésével teheti meg. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatás egyes részeinek igénybevételéhez szükségszerűen kapcsolódik további személyes adatainak – így bankkártyaszámának, mobil telefonszámának és más adatoknak – a kezelése. Adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag a felhasználó telefonszáma/bankszámlaszáma/egyéb külső szolgáltatótól elvárt adat kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy a fizetős szolgáltatások igénybevételéhez ez feltétlenül szükséges. Felhasználó elfogadja, hogy telefonszámát/bankszámlaszámát/egyéb külső szolgáltatótól elvárt adatát az adatkezelő kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez és azzal arányos mértékben harmadik személyek, illetve szervezetek számára továbbítsa. Ezen személyek, illetve szervezetek adatkezeléséhez Ön külön nyilatkozatban adja meg hozzájárulását, amikor a fizetés teljesítése során a külső szolgáltató webhelyére lép be, ebben az esetben az adatkezelésre a külső szolgáltató adatvédelmi rendelkezései irányadók. Az ilyen adatok egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatás fejlesztéséhez, továbbá, a felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásához kerülnek felhasználásra.

 

 

Kezelt adatok köre

szolgáltatás teljesítése

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

2.3. Díjak számlázása céljából az Adatkezelő kezelheti az Ön adatait. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az adatkezelés célja (elektronikus) számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként vagy postai úton. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.  Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, vagy módosíthatja, töröltetheti adatait a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja elektronikus. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló, előre ki nem töltött üres jelölő négyzet szándékos bejelölésével teheti meg. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Kezelt adatok köre

számlázás

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Bankszámla

Pénzügyi teljesítés szükségessége esetén

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

 

 

2.4. Hírlevél küldése céljából tájékoztatjuk, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szolgáltatást segítő vagy hirdető információ célba érjen. A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat a szolgáltatás természetéből fakadóan nem tudjuk ügyfélként kezelni. Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni, mert az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, vagy módosíthatja, töröltetheti adatait a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja elektronikus. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló, előre ki nem töltött üres jelölő négyzet szándékos bejelölésével teheti meg. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozó:

http://www.klaviyo.com

üzemeltető:

Klaviyo, Inc.
60 South Street, Suite 910
Boston, MA 02111

 

Kezelt adatok köre

hírlevél küldése

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

2.5. Sütiket (cookie) a meglátogatott weboldalak szolgáltatói helyezik el az Ön számítógépén, egyidejű tájékoztatás mellett. A weboldal betűkből és számokból álló kis file-t (cookie) küld az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-ba, ami alapján megállapítható a látogatás ténye, ideje, vagy olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt, és optimalizálják az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásait. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az adatok köre egy egyedi azonosítószám, az időpont, beállítási adatok. Önnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből, vagy korlátozza használatukat. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikus. Ha a témáról többet szeretne tudni látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt.

 

Kezelt adatok köre

cookie

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

2.5. Közösségi oldalakon keresztül weboldalunkra történt regisztráció esetén fontos figyelembe vennie, hogy amikor Ön a közösségi oldalra feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. A közzétett információ közléséhez Önnek teljes jogosultsággal kell rendelkeznie, ez az Ön felelőssége, mert ez egy olyan médiaeszköz, ahol az üzenetet a többi felhasználókon keresztül terjesztik, azaz a felhasználó tartalombefogadóból tartalomszerkesztővé válik, lsd. pl. Facebook, Youtube, Google+, Twitter. A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése, fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek.. A fentieknek megfelelően az általunk kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet az Ön felhasználói nyilvános profilképe is. Az adatgyűjtés célja a az Ön kifejezett hozzájárulása esetén automatikus döntéshozatal vagy profilalkotás, illetve enélkül is a weboldalunk vagy a hozzá kapcsolódó weblapok népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama, törlési határideje az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint alakul. Az adatok megismerésére jogosultak köre, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok szintén az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint alakulnak. Az adatok tárolási módja elektronikus. Tájékoztató jelleggel

A Facebook.com (üzemeltető: Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA, a továbbiakban: „Facebook”) adatkezelési irányelvei itt érhetők el: https://www.facebook.com/policy.php

A YouTube (üzemeltető: YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) videómegosztó platform, adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=en

2.6. A Google Analytics alkalmazást a weboldal használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést részünkre a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

(üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

A Google Analytics letiltásáról részletes információk a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu weboldalon találhatóak.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Kezelt adatok köre

google analytics

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

 

2.9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás egy adott személy jellemzőinek és viselkedési mintáinak elemzése annak érdekében, hogy azokat egy bizonyos kategóriába besorolják, vagy csoportot, előrejelzéseket illetve értékeléseket készítsen. A profilalkotás ismérvei tehát az automatizált adatfeldolgozás, amelyet személyes adatokon végeznek, az egyén személyes jellemzőinek értékelése céljából. Az Automatizált döntéshozatalra példa amikor az érintett személy szolgáltatja az adatokat (például kérdőív segítségével), vagy az érintett megfigyelése történik (pl. helyadatokat gyűjt egy mobilalkalmazás), vagy az adatokra származtatott, vagy kikövetkeztethető adatokból lehet következtetni. Az automatizált döntéshozatal profilozás nélkül is megtörténhet, ahogy a profilalkotás is lehetséges oly módon, hogy nem történik döntéshozatal. A profilalkotás fajtái az általános profilalkotás; a profilalkotáson alapuló döntéshozatal;, és a kizárólag automatizált döntéshozatal. Az automatizált döntésre jogszabály akkor ad lehetőséget, ha az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. Ön az automatizált döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz a kifejezett hozzájárulását az adatvédelmi tájékoztatóban található és előre ki nem töltött jelölő négyzet bejelölésével adja meg. Önnek az automatizált adatkezelés és profilalkotás során joga van emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani. Adatkezelő külön figyelmet fordít az automatizált döntéshozatal és profilalkotás során az adattakarékosságra, a pontosságra, a korlátozott tárolhatóság követelményére, és kijelenti, hogy az adatkezelés aggregált vagy más anonim módszer útján nem elégséges.  

3. Adatfeldolgozók

 

Tárhelyszolgáltató:

 

Név / cégnév:

H3 Kft

Székhely:

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt.2.  

E-mail:

info@h3online.hu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. Az adatkezelés célja a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok az Ön által megadott személyes adatok. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig történik, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerinti időig. Ön szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Egyéb adatfeldolgozók:

antavo Ltd: 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN

Criteo SA  32 Rue Blanche, 75009 Paris, France 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Foxpost Zrt 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

 Cib Bank Zrt 1027 Budapest, Medve u. 4-14

Freshworks: 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066,United States

 

7. Az adatkezelésre vonatkozóan akár a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, vagy a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a hirdetési vagy piackutatási célból történő adatkezelést Ön megtilthassa. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nem kapcsolhatók össze az átadott adatok azonosító adataival és az átadott személyes adatok jogosultjai hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a szerződés elmaradása, vagy annak megszűnését követően a kezelt adatok törlésre kerülnek, mert a kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a jogosult bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel.

 

8. Az Adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. E tevékenysége körében az Adatkezelő különösen, de nem kizárólag az alábbi intézkedéseket teszi:

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak számítástechnikai eszközein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.

Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni.

Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

 

9. Az adatok Adatkezelő általi tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a szolgáltatási szerződés megszűnéséig kezeli az. adatokat. A számlázás során felmerült teljesítéshez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az ügyfél tartozása esetén annak fennállásáig kezeli. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Adatkezelő a személyes adatokat a beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

 

10. Az adatok továbbításának esetei

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A jogosult, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló ügyfél, megbízó részére adott hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait az Európai Unió területén található, és a szolgáltatások nyújtásában közreműködő kapcsolt vállalkozásainak továbbítsa feldolgozás céljára. Kapcsolt vállalkozásnak tekintendőek mindazok a gazdálkodó szervezetek, amelyek az Európai Unió területén találhatók, és amelyek a szolgáltatót közvetlenül, vagy közvetve irányítják, illetőleg amelyek tulajdonosa részben, vagy egészben azonos az Adatkezelő tulajdonosával. Az Adatkezelő által kezelt adatok átadhatók azoknak, akik az Adatkezelő megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfél-tájékoztatást végzik, illetve a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő átadhatja az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. Az adatokat a fentiek szerint átvevőket az Adatkezelővel azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

11. Az Ön jogai:

a) Tájékoztatás kérése: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, erre legfeljebb 30 napon belül emailben válaszolunk

b) Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk. 

c) Törléshez való joga: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát töröljük. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk. 

d) Zároláshoz való jog: Ön az adatok használatának a korlátozását a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, ha vitatja azok pontosságát, vagy jogosságát, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, vagy már az adatkezelőnek nincs szüksége az adatkezelésre de Önnek jogai érvényesítéséhez szüksége van arra. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

e) Adatok hordozhatósága:

f) Visszavonás: az Ön által adott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hozzánk eljuttatott email levélen keresztül

g) Tiltakozás adatkezeléssel szemben Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

h) Profilalkotás és automatizált döntéshozatallal szembeni korlátozás vagy tiltakozás: Ön a szolgáltatás igénybevétele előtt vagy annak során korlátozhatja az automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás lehetőségét, illetve kérheti hogy az így született döntéssel szemben kifogással éljen, emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze.

i) Panasz: Ön az adatkezeléssel kapcsolatban a kapcsolattartásban megjelölt email levélben  közvetlenül panasszal fordulhat hozzánk. Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogérvényesítési lehetősége az - amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, - hogy értesíti a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
www.naih.hu 

13. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (módosítás alatt)

Közirat: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

Közfeladat: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

E-kereskedelem: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

E-hírközlés: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Fogyasztóvédelem: - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

Reklám tv.  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól